สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    รอบที่ 2/2566

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ในระดับพื้นที่

     • คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่  210/2566  ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 

2. แผนงานและภารกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์

     • รายละเอียดแผนงาน/โครงการ       

3. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ 

      • รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

        ภาพถ่ายการประชุม

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566

         หนังสือเชิญประชุม

        ภาพถ่ายการประชุม      

     • รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

        ภาพถ่ายการประชุม

     • รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

        ภาพถ่ายการประชุม

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566 

         หนังสือเชิญประชุม

        ภาพถ่ายการประชุม 

       รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

        ภาพถ่ายการประชุม

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566 

         หนังสือเชิญประชุม

        ภาพถ่ายการประชุม 

4.  การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

     (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

      •   ด้านผลิตสัตว์
           สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

      •  ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
          สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

      •  ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจรกรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
          สรุปผลการดำเนินงาน โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงต้นทุนต่ำเลี้ยงปศุสัตว์       

5. แสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ 

     • รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

    รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

      • รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงต้นทุนต่ำเลี้ยงปศุสัตว์