สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    รอบที่ 1/2566

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ในระดับพื้นที่

     • คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่  210/2566  ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 

2. แผนงานและภารกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์

     • รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

3. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ 

     • รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

       ภาพถ่ายการประชุม

     • ายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

         หนังสือเชิญประชุม

        ภาพถ่ายการประชุม

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 

         หนังสือเชิญประชุม

        ภาพถ่ายการประชุม 

4.  การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

     (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

      สรุปผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1

5. แสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ อย่างน้อย เรื่อง

     • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัขแมวจรจัดเชิงรุกสู่ชุมชน จังหวัดเพชรุบรี