สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

                                            ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง     
 (พ.ศ.)

หมายเหตุ

  นายกระแสร์  สุวรนิชย์กุล

๒๔๘๒ – ๒๔๘๗

  นายสำราญ   เกษรสุคนธ์

๒๔๘๗ – ๒๕๑๕

  นายทิม        รัตนพันธุ์

๒๕๑๖ – ๒๕๑๗

  นายประเสริฐ สรรพกิจ

๒๕๑๘๒๕๒๐

  นายธวัช       ชื่นใจ

๒๕๒๑ – ๒๕๒๔

  นายเสรีชัย    พรหมประกาย

๒๕๒๔ – ๒๕๓๑

  นายปุนะ      พงษ์สังข์

๒๕๓๑ – ๒๕๓๒

  นายประกิจ   จงวัฒนากุล

๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

  นายวิชัย       ผลเจริญ

๒๕๓๕ – ๒๕๓๘

รักษาราชการแทน

๑๐

  นายผดุง       สุเตชะ

๒๕๓๘๒๕๔๑

๑๑

  นายวิชัย       ผลเจริญ

๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

๑๒

  นายนิพัทธ์     รุ่งเรือง

๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

๑๓

  นายสมบุญ    หลิมวัฒนา

๒๕๔๓ – ๒๕๕๐

๑๔

  นายชวพันธุ์   อันตรเสน

๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

๑๕

  นางวรรณี     สันตมนัส

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔

๑๖

  นายพศวีร์     สมใจ

๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

๑๗

  นายชวพันธุ์     อัตรเสน

๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

๑๘

  นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 
 ๑๙   นายกรรัตน์  คุ้มกระ                         ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                        พื้นที่รับผิดชอบ

     เนื้อที่ประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ ตั้งอยู่ทาง

ตอนใต้ของภาคกลาง มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ                 ติดกับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอำเภออัมพวา  
                              จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้                     ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศตะวันออก          ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก            ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 

ลักษณะภูมิประเทศ ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอำเภอแก่งกระจาน และอำเภอ

หนองหญ้าปล้อง  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และ ภูเขาสูงชัน แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำ

มาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ำ แบ่งน้ำส่วนหนึ่งให้ไหล ลงสู่ประเทศพม่า

และอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำ 

ปราณบุรี สภาพเช่นนี้ทำให้ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ  แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็น

แดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหร่างที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่า

เข้ามาอาศัยเท่านั้น ประกอบด้วย ๘ อำเภอ(๙๓ ตำบล ๖๙๘ หมู่บ้าน ) สำหรับ

รายชื่ออำเภอทั้ง  ๘  อำเภอ  ได้แก่    

          ๑. อำเภอเมืองเพชรบุรี                       ๒. อำเภอชะอำ

          ๓. อำเภอท่ายาง                              ๔. อำเภอเขาย้อย

          ๕. อำเภอบ้านแหลม                         ๖. อำเภอบ้านลาด

          ๗. อำเภอหนองหญ้าปล้อง                ๘. อำเภอแก่งกระจาน