สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    รอบที่ 1/2567

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ในระดับพื้นที่

     • คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่  210/2566  ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 

2.  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     • รายละเอียดแผนงาน/โครงการ       

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตวในระดับพื้นที่     

      • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

         หนังสือเชิญประชุม

         ภาพถ่ายการประชุม      

4.  การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

     (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ     

      •  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

     •  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการยกระดับเลี้ยงสุกร สำหรับเกษตรกรรายย่อย

     •  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (พันธุ์เขียวห้วยทราย)

      •  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

5. แสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ 

    • รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

    • รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการยกระดับเลี้ยงสุกร สำหรับเกษตรกรรายย่อย

    • รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (พันธุ์เขียวห้วยทราย)

    • รูปภาพผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี