แผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

     โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน