สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

แผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน