สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

วิสัยทัศน์

“ องค์กรพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย " 


 พันธกิจ

     ๑.  พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการแปรรูป 

      ๒.  ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ 

      ๓.  สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 


ประเด็นยุทธศาสตร์

     ๑. พัฒนาขีตความสามารถด้านการผลิตการจัดการและการตลาดด้านปศุสัตว์

      ๒. พัฒนาสุขภาพสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์

      ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์     กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์   กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์

๔. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปฏิบัติงานร่วมกับ

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขึ้นในจังหวัดใด

ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อม   ด้านการปศุสัตว์ 

ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

  

ค่านิยมองค์กร

" I2 - SMART "

  • I = Innovation (สร้างนวัตกรรม)
  • I = Integration (ทำงานแบบบูรณาการ)
  • S = Standard (สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
  • M = Mastery (การทำงานอย่างมืออาชีพ)
  • A = Agility (ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
  • R = Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)
  • T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)