- จังหวัดเพชรบุรีประกาศขายทอดตลาด เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563