การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

ITA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม

04 แผนยุทธศาสตร์        

05 ข้อมูลหน่วยงาน การติดต่อ

06 กฎหมายด้านปศุสัตว์

     พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  
     - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558   
     - 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
     - พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
     
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
     - พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙   
      - กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

การปฏิบัติงาน

010 แผนดำเนินการประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       
            

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
           -ไตรมาส 1   
           -ไตรมาส 2   

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน