- จังหวัดเพชรบุรีประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 2)

- จังหวัดเพชรบุรีประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดเพชรบุรีประกาศประกวดราคาซื้อ โคเพศเมียและกระบือเพศเมีย โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 55 ตัว (โคเพศเมีย 46 ตัว  กระบือเพศเมีย 9 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

จังหวัดเพชรบุรีประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563