- ตารางแสดงวงเงินราคากลาง โครงการจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่แบบปล่อย ขนาด 6x9 เมตร พร้อมลานปล่อย ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564