- ประกาศ

- ระกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่แบบปล่อย ขนาด 6x9 เมตร พร้อมลานปล่อย ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565