- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่แบบปล่อย ขนาด 6x9 เมตร
   พร้อมลานปล่อย จำนวน 1 หลัง