ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

อำนาจหน้าที่

   ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                          พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๒๓

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

           ๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์     กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

            กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  

            กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่าย

            เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

         ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

          ๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ

             ด้านปศุสัตว์ 

         ๔. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

            ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้

            รับมอบหมาย

  

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขึ้นในจังหวัดใด ให้สำนักงาน

         ปศุสัตว์อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                         ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบำรุง

           พันธุ์สัตว์       กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์          กฎหมายว่าด้วย

           สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่า

           สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                        ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อม

           ด้านการปศุสัตว์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติงาน

           ร่วมกับ หรือสนับสนุนการ   ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

  

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้