ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

ข้อมูลทั่วไป

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ในซอยทรัพย์สิน ตำบลคลองกระแชง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี  ในนาม  สถานีตรวจโรคสัตว์  ต่อมาเมื่อประมาณปี  พ.ศ.๒๕๐๒ 
ได้ย้าย
มาตั้งอยู่เลขที่ ๑  ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี   
เป็นที่ทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์  ที่ดินแปลงหมายเลข ๒๓ โฉนดที่ ๑๙๒๘๓ ,
๘๙๙๐  เลขที่ดิน ๑๒๑๙ ,  
๒/๑๖๕   เนื้อที่  ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี         เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สังกัด                                               กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้บังคับบัญชา                                   ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง                                                 เลขที่ ๑  ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง 

                                                       อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

การติดต่อ                                         โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๙๖ โทสาร ๐ ๓๒๔๒ ๔๙๐๙ 

                                                       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                                 

                                            ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง    
 (พ.ศ.)

หมายเหตุ

  นายกระแสร์  สุวรนิชย์กุล

๒๔๘๒ – ๒๔๘๗

 

  นายสำราญ   เกษรสุคนธ์

๒๔๘๗ – ๒๕๑๕

 

  นายทิม        รัตนพันธุ์

๒๕๑๖ – ๒๕๑๗

 

  นายประเสริฐ สรรพกิจ

๒๕๑๘– ๒๕๒๐

 

  นายธวัช       ชื่นใจ

๒๕๒๑ – ๒๕๒๔

 

  นายเสรีชัย    พรหมประกาย

๒๕๒๔ – ๒๕๓๑

 

  นายปุนะ      พงษ์สังข์

๒๕๓๑ – ๒๕๓๒

 

  นายประกิจ   จงวัฒนากุล

๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

 

  นายวิชัย       ผลเจริญ

๒๕๓๕ – ๒๕๓๘

รักษาราชการแทน

๑๐

  นายผดุง       สุเตชะ

๒๕๓๘– ๒๕๔๑

 

๑๑

  นายวิชัย       ผลเจริญ

๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

 

๑๒

  นายนิพัทธ์     รุ่งเรือง

๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

 

๑๓

  นายสมบุญ    หลิมวัฒนา

๒๕๔๓ – ๒๕๕๐

 

๑๔

  นายชวพันธุ์   อันตรเสน

๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

 

๑๕

  นางวรรณี     สันตมนัส

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔

 

๑๖

  นายพศวีร์     สมใจ

๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

 

๑๗

  นายชวพันธุ์     อัตรเสน

๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

พื้นที่รับผิดชอบ

     เนื้อที่ประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลาง มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ               ติดกับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอำเภออัมพวา 
                           จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้                   ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก        ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก          ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 

ลักษณะภูมิประเทศ ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และ ภูเขาสูงชัน แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ำ แบ่งน้ำส่วนหนึ่งให้ไหล ลงสู่ประเทศพม่าและอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำ ปราณบุรี สภาพเช่นนี้ทำให้ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ  แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหร่างที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามาอาศัยเท่านั้น ประกอบด้วย ๘ อำเภอ(๙๓ ตำบล ๖๙๘ หมู่บ้าน ) สำหรับรายชื่ออำเภอทั้ง  ๘  อำเภอ  ได้แก่    

          ๑. อำเภอเมืองเพชรบุรี

          ๒. อำเภอชะอำ

          ๓. อำเภอท่ายาง

          ๔. อำเภอเขาย้อย

          ๕. อำเภอบ้านแหลม

          ๖. อำเภอบ้านลาด

          ๗. อำเภอหนองหญ้าปล้อง

          ๘. อำเภอแก่งกระจาน

                                                         ที่มา : ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี www.phetchburi.go.th 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้