ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.25
โคขุน กิโลกรัม      88.86
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     44.38

แพะ กิโลกรัม    111.25
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.13
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      68.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      67.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.30
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.42
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.13


ราคา ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

  

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

คลังความรู้