ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอบ 2)

         ♦ แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานแผนพัฒนารายบุคคล
         ♦ แบบฟอร์มที่ ๒.๑ รายงานแผน/ผล  ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
       
    
      แบบฟอร์มที่ ๒.2 รายงานแผน/ผล  สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา  

  รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  รอบที่ 2/2559

        แบบฟอร์มที่ 2.๑ รายงานแผน/ผล  ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
        แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผล  สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา 
        แบบฟอร์มที่ ๓.๑ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด (ข้าราชการ)
        แบบฟอร์มที่ ๓.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด (พนักงานราชการ) 
        แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัด

   กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

        โครงการพัฒนาบุคลากร รอบ ๒/๒๕๕๙
          แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร 
         ขั้นตอนการดำเนินการ
         สรุปผลการประเมิน / ตัวอย่าง (ข้าราชการ)
         สรุปผลการประเมิน / ตัวอย่าง (พนักงานราชการ)
         สรุปผลการติดตาม / ตัวอย่าง

                                         

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้