ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

   รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

              ♦ แบบฟอร์มที่ ๑ แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล
              ♦ แบบฟอร์มที่ ๒.๑ ความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา
              
   
         แบบฟอร์มที่ ๒.๒ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

  รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
     รอบที่
2/2558 

          แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานแผนพัฒนาบุคลากร
          แบบฟอร์มที่ ๒.๑ รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (ข้าราชการ)
          แบบฟอร์มที่ ๒.๒ รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล (พนักงานราชการ)
          แบบฟอร์มที่ ๓.๑ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด
          แบบฟอร์มที่ ๓.๒ สรุปรายงานตามตัวชี้วัด
          แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัด

  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
       
โครงการพัฒนาสมรรถนะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปรับทัศนคติในการทำงาน
        
  โครงการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการบุคคล
            แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร / รายงานการประชุม
          ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าเรียน E-Learning
          สรุปผลการประเมิน / ตัวอย่าง (ข้าราชการ)
          สรุปผลการประเมิน / ตัวอย่าง (พนักงานราชการ)
          สรุปการติดตามผล (ข้าราชการ)
          สรุปการติดตามผล (พนักงานราชการ)

                                             ♣

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้