ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

  รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบที่ ๑)

        ♦ รายงานแผนฯ  แบบฟอร์มที่ ๑

          รายงานแผนฯ  แบบฟอร์มที่ ๒.๑

          โครงการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ  รอบที่ ๑/๒๕๕๘

         หนังสือแจ้งโครงการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ 

  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบที่ ๑)

         สรุปรายงานแผน-ผลการพัฒนารายบุคคล

 แบบฟอร์มที่ ๑

 แบบฟอร์มที่ ๒.๑

 แบบฟอร์มที่ ๓.๑

  แบบฟอร์มที่ ๓.๒  

         แจ้งแผนพัฒนา/โครงการพัฒนา ให้บุคลากรทรา

            ขั้นตอนวิธีการเข้าศึกษาตามหลักสูตร    

           สรุปผลการประเมิน

           สรุปการติดตามผลการพัฒนา

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้