ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี  พ.ศ. 2556

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่  

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบื,สุกร  

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด

            ข้อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ

            ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์อื่น

 รายงานจำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2556       

 รายงานจำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2556
 

                                                  ดูเอกสารทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่