หมวด: Uncategorised

คู่มือการตรวจประเมินโรงเชือดและโรงชำแหละตามมาตรฐานฮาลาล 

คู่มือการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล