ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนา
 ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๑
 

 รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : A  

  รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม รอบ ๒/๒๕๖๑
     รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล แบบ IDP:A
     แบบตรวจสอบการรายงานผล แบบ IDP:B
     หลักฐานการดำเนินงาน

            โครงการพัฒนาบุคลากร ๒/๒๕๖๑
            ขั้นตอนการสมัคร
            ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากร      
            รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
            ตัวอย่าง ข้าราชการ
            ตัวอย่าง พนักงานราชการ
            สรุปผลการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

           
           

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้