ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

   
  
รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : A 
 

  รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล       

        แบบฟอร์ม A  รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

        แบบฟอร์ม B  ตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

  การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

      (COP)

        หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

               แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ 

               แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายครั้ง 

               ขออนุมัติโครงการ

         หลักฐานการดำเนินการ 

               บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

               เนื้อหาบทเรียน 

               รูปถ่ายกิจกรรม 

        หลักฐานการประเมินผล 

               สรุปผลการเรียนรู้พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน         

        หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ 

               สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมตัวอย่าง

 

             

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้