ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

  ตัวชี้วัดระดับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ ๑ /๒๕๕๘ 

  แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ ๒ /๒๕๕๘

                  

  

  แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ 1/๒๕๕๙

  แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

                      

   แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ 1/๒๕60

  แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ ๒/๒๕60 

                                  

   การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนา

      ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ 1/๒๕61 

  การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนา 

      ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน รอบที่ ๒/๒๕61

                      

  การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

      ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๒  

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้