ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

 ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 ชื่อ  วันที่เผยแพร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ  18 มีนาคม 2562
ระกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ฯลฯ 18 มีนาคม 2562
ระกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 11 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 กันยายน 2561
ระกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อ 31 กรกฎาคม 2561
ระกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 17 กรกฎาคม 2561
ระกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 16 กรกฎาคม 2561
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ฯ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนฯ 6 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกพิชอาหารสัตว์

3 กรกฏาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ 28 มิถุนายน 2561
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 20 มิถุนยน 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 19 มิถุนายน 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมฯ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ 7 มิถุนายน 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมฯ ครั้งที่ 2 30 พฤษภาคม 2561
 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 พฤษภาคม 2561
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมฯ 25 พฤษภาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ 22 พฤษภาคม 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ 10 พฤษภาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 23 มีนาคม 2561
ประกายกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร  8 มีนาคม 2561
ประกาศขยทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2 มีนาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร 2 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร 20 กุมภาพันธ์ 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  20 ตุลาคม 2560
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  6 ตุลาคม 2560

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้