ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

                                 ชื่อ                        วันที่เผยแพร่

วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเกษตร

11 มีนาคม 2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

24สิงหาคม 2561

จ้้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

4 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าเลือกซื้อาหารฯ

29 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชอาหารสัตว์

20 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

15 มิถุนายน 2561

วัสดุเวชภัณฑ์ 19 รายการ

27 พฤษภาคม 2561

จ้างเหมาจัดงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ฯ

 ตารางแสดงราคากลาง

10 พฤษภาคม 2561
 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์  9 มีนาคม 2561
 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 วัสดุสำนักงาน 16 รายการ 6 กุมภาพันธ์ 2561
วัสดุเวชภัณฑ์ 5 รายการ 20 ธันวาคม 2560
วัสดุการเกษตร 6 รายการ  20 พฤศจิกายน 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ  7 กันยายน 2560

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้