ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ชื่อ   

                         

วันที่เผยแพร่

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์ และวัสดุการเกษตร

6 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

24 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร

11 กรกฎาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์

6 กรกฎาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร

 4 กรกฎาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้วหน้าฯ

4 กรกฎาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชอาหารสัตว์

29 มิถุนายน 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำบ่อแก๊สชีวภาพฯ

13 มิถุนายน 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์

5 มิถุนายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมางานมหกรมและนิทรรศการด้าน

ปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

7 พฤษภาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร (ครั้งที่ 2)
12 มีนาคม 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานปศุสัตว์  12 มีนาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานปศุสัตว์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  5 ตุลาคม 2560

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้