ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

รายงานการประชุม

ปี พุทธศักราช ๒๕๕๖                         ปี พุทธศักราช ๒๕๕๗


♦  เดือนมกราคม ๒๕๕๖                                                           ♦  เดือนมกราคม  ๒๕๕๗

♦  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖                                                        ♦  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

♦  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖                                   

♦  เดือนเมษายน ๒๕๕๖                                  

♦  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖                              

♦  เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖                                  

♦  เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖                                 

♦  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖                                  

♦  เดือนกันยายน ๒๕๕๖                                   

♦  เดือนตุลาคม ๒๕๕๖                                    

♦  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖                              

♦  เดือนธันวาคม ๒๕๕๖


 

 

 

               

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้