ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

ติดต่อ

        ๑.  ทางโทรศัพท์   :     หมายเลข ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๙๖

                                    หมายเลขภายใน    ๑๑     ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
                                                       ๑๒     ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                                       ๑๓     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
                                                                 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

                                                       ๑๔     กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

                                                       ๑๕     กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

     ส่งโทรสาร      :   หมายเลข  ๐ ๓๒๔๒ ๔๙๐๙

๒.  ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.th

 ๓.  ทางจดหมาย  :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง 

                                 อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐ 

                         :  PhetchaburiProvincial Livestock Office 

                           Ratchadmnoen Road  TambonKongkacang  

                           AmpherMuang   Phetchaburi    76000

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้