ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

งบทดลองรายเดือน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
  งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖
  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
  งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

 งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
          งบทดลอง เรื่องที่ ๒.๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้