ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร  

 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร  

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ 

 เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร  

 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร 

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ 

 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ รายการ 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุการเกษตร  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัตวบาล 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัตวบาล 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.....ใบสมัคร 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันะ์ด้านปศุสัตว์ 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าฯ 

  ประกาศราคากลางจ้างเหมาะผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ 

  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าฯ 

  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ 

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

  ระกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้า 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  

 ประกาศจำหน่ายแพะคัดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชอาหารสัตว์  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชอาหารสัตว์  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพฯ 

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดเวชภัณฑ์ 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  

 ระกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ  

ายละเอียดคุณลักษณะวัสดุเวชภัณฑ์  

 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์ 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์  

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 2 

 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานฯ  

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ 

 ขอบเขตงานการจ้างเหมาจัดงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ฯ   

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ฯ 

  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมางานมหกรมและนิทรรศการ

            ด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง

 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้