ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.25
โคขุน กิโลกรัม      88.86
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     44.38

แพะ กิโลกรัม    111.25
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.13
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      68.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      67.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.30
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.42
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.13


ราคา ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศเผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

 ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน 16 รายการ

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ระกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธี

                 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ ๒) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ 

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่  เอกสารเพิ่มเติม

  งานโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรีและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙ -  กำหนดการ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรีและนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๕๙ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒) 

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ (ครั้งที่ ๒)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ (ครั้งที่ ๒)

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ

 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

                 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโค-กระบือเพศเมีย 

 ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 ประกาศสอบราคาซื้อโค-กระบือเพศเมีย  

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒   

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์
              และวัสดุการเกษตรฯ
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ ๒) 

 ประกาศกระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์
                  และวัสดุการเกษตร 

 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์ 
                และวัสดุการเกษตรฯ
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 

  ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์วัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์ และ

                    วัสดุการเกษตร 

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์ 

                  และวัสดุการเกษตร          

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)

  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๗

 เอกสารที่ใช้ชี้แจง สตง. เรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน ขนาด ๒ ครอบครัว

  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ครั้งที่ ๒

 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ( ครั้งที่ ๒ )

 โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๗

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๓)

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๒) 10 / เม.ย. / 2556

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๓)

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๒) 10 / เม.ย. / 2556

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

คลังความรู้