ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

 

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 

 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 

 

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

 

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันะ์ด้านปศุสัตว์ 

 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าฯ 

 

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาะผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ 

 

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าฯ 

 

 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ 

 

 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

 

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

 

 ระกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้า 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  

 ประกาศจำหน่ายแพะคัดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชอาหารสัตว์  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชอาหารสัตว์  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพฯ 

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดเวชภัณฑ์ 

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  

 ระกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ  

ายละเอียดคุณลักษณะวัสดุเวชภัณฑ์  

 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์ 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์  

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 2 

 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานฯ  

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมฯ 

 ขอบเขตงานการจ้างเหมาจัดงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ฯ   

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ฯ 

  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมางานมหกรมและนิทรรศการ

            ด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง

 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ

 ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน 16 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ระกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธี

                  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ ๒) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ 

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่  เอกสารเพิ่มเติม

  งานโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรีและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙ -  กำหนดการ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรีและนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๕๙ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒) 

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ (ครั้งที่ ๒)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ (ครั้งที่ ๒)

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ

 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

                 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโค-กระบือเพศเมีย 

 ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 ประกาศสอบราคาซื้อโค-กระบือเพศเมีย  

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒   

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์
              และวัสดุการเกษตรฯ
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ ๒) 

 ประกาศกระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์
                  และวัสดุการเกษตร 

 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์ 
                และวัสดุการเกษตรฯ
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 

  ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์วัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์ และ

                    วัสดุการเกษตร 

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน วัสดุเวชภัณฑ์ 

                  และวัสดุการเกษตร          

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)

  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๗

 เอกสารที่ใช้ชี้แจง สตง. เรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน ขนาด ๒ ครอบครัว

  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ครั้งที่ ๒

 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ( ครั้งที่ ๒ )

 โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๗

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๓)

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๒) 10 / เม.ย. / 2556

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๓)

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (คร้ังที่ ๒) 10 / เม.ย. / 2556

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 25 / มี.ค. / 2556

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้