ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แผนงาน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ไฟล์

  ๑. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

   

      ๑.๑ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๑. ขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยี

    ชีวภาพ   ( ผสมเทียม )

    

    

 

๒. เร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีโดยวิธีการ

     ผสมเทียม

    
 

๓. ฟาร์มเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี

    

  ๒. การพัฒนาสุขภาพสัตว์

   

     ๒.๑ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด

         และชันสูตรโรคสัตว์

๑. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และ

    ชันสูตรโรคสัตว์

    

     ๒.๒ ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความ

       พร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนก

๑. ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อม

    โรคระบาดสัตว์ปีก

    

  ๓. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

   

     ๓.๑ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า

            ปศุสัตว์

๑. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

    
 

๒. แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

    
 

๓. ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวม

    น้ำนมดิบและโรงคัดและบรรจุไข่

    
 

๔. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่า

    ภายในประเทศ

    
 

๕. พัฒนาโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อ

    สัตว์

    
 

๖. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พ.ร.บ.

    อาหารสัตว์

    
 

๗. ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุ

    อันตรายด้านการปศุสัตว์

    
 

๘. เฝ้าระวังสารตกค้าง

    ( Monitoring Plan )

   

     ๓.๒ ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อ

          การส่งออก

๑. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าไก่และ

    ผลิตภัณฑ์ ( คอมพาร์ทเม้นท์ )

   

     ๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

           ฮาลาลด้านปศุสัตว์

๑. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล

    ด้านปศุสัตว์

   

  ๔. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

      พัฒนาศักยภาพ

     

      ๔.๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ

            เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ

    กระบือ

   
 

๒. พัฒนาการเลี้ยงสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก

   
 

๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

   
 

๔. พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

   
 

๕. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

   
 

๖. เตรียมความพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่

    ระบบการจัดการฟาร์มที่ดี

   
 

๗. โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบ

    ผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

   
 

๘. หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหาร

    สัตว์

   
 

๙. สายใยรักแห่งครอบครัว

   
 

๑๐. คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ

      สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

   

      ๔.๒ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมา

            จากพระราชดำริ

๑. ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนว

    พระราชดำริ

   
 

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

    พระราชดำริ

   
 

๓. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

    อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

   
 

๔. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

    ทุรกันดาร

   

      ๔.๓ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

   

      ๔.๔ ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

๑. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

   

 

  

 

 

       

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้