ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

วิสัยทัศน์ (vision)

วิสัยทัศน์

 

“องค์กรพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย"

 

 


 

 พันธกิจ

 

     ๑.  พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการแปรรูป 

     ๒.  ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ 

     ๓.  สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

 


 

ประเด็นยุทธศาสตร์

      ๑. พัฒนาขีตความสามารถด้านการผลิตการจัดการและการตลาดด้านปศุสัตว์

      ๒. พัฒนาสุขภาพสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์

      ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้