ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม ปี 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

  ปฏิทินกิจกรรม ปี 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

 

ประจำเดือน  มกราคม ๒๕๕๘

 

วันที่

รายการ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

๒๑ ม.ค. ๕๘

สัตวแพทย์เคลื่อนที่

โครงการชลประทาน ม.๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๒๖ ม.ค. ๕๘

สัตวแพทย์เคลื่อนที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ต.สามพระยา อ.ชะอำ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๒๘ ม.ค. ๕๘

จังหวัดเคลื่อนที่

วัดยางน้ำกลัดเหนือ ม.๒ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

 

 

 

 

 

   


 
 

 

 

   

 

  

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้